دکتر ارسلان شادمان:

درسال 1317 درشهرسنندج دیده به جهان گشود.درسال1337 دردبیرستان هدایت دیپلم ریاضی راکسب نمود.سپس دردانشسرای عالی لیسانس ریاضی گرفت.در کل دوران تحصیل رتبه ی اوّل کلاس بوده است.

پس ازپذیرش ازدانشگاه علوم پاریس (سوربن) به فرانسه عزیمت کرد.درمحضرریاضیدانان بزرگی موفّق به کسب دکترای ریاضی محض شد.به مدّت سه سال دردانشکده ی علوم دانشگاه پیکارددرفرانسه ریاضی راتدریس نمود.سال 1350 به ایران مراجعت کردواستادیاردانشگاه تهران گردید.اکنون با مرتبه ی استادی مشغول خدمت است.درسالهای 1360 تا64 درنوشتن کتابهای ریاضی با آموزش وپرورش همکاری کرد.از آثاراو می توان به مواردزیراشاره کرد:

ترجمه ی کتاب« حساب دیفرانسیل» ها نری کارتان.

ترجمه ی کتاب « صورت دیفرانسیل»کارتان.

ترجمه ی کتاب « توپولوژی کلدوس بنیک »

جبر خطی مقدماتی، دانشکاه ابوریحان (1350)

ترجمه کتاب انفجار ریاضیات