راز آرامگاه امپراتور "چین شی هوان"

 آرامگاهامپراطور "چینشی هوان" واقعدرروستای "ینزائی" در5کیلومتری شرقیشهرستان "لینتون" استان "شنسی" می باشد. درجنوبآنکوه "لی شان" ودرشمالآنرود "وی شوی" موجوداست. اگرازبالای آرامگاهبهآننگاهکنیم، آرامگاههمانندیکهرماست.
طرحوساختارآرامگاهامپراتور "چینشی هوان" باتقلیدازطرحشهر "شیانیانگ" پایتختسلسله "چین" طراحی شدهاست.

 

. کاخآرامگاهنشانهشکوهکاخامپراتوری وزیبایی آنمی باشدوشهرکداخلآرامگاهنشانهشهرکهای داخلپایتختاست. آرامگاهومحلدفن "چینشی هوان" 25/65کیلومترمربعمساحتداشتهوبیشازدوبرابرمساحتشهر "شی آن" کنونی است. مپراتور "چینشی هوان" از13سالگی بهپادشاهیرسیدوسپساحداثآرامگاهخودرادرکوه "لی شان" آغازکرد. پسازفروپاشی ششکشوردیگرووحدتچین،وی بیشاز100هزارنفردیگررابرای ساختآرامگاهخودبهخدمتاجباری گرفت. اززمانآغازساختآنتامرگ "چینشی هوان" در50سالگی وی، 37 سالطولکشید. طبقمدارکتاریخی، درکاخآرامگاه "چینشی هوان" ساختمانهاواتاقهایزیادی ساختهشدهاست. مکاندرباریاننیزدرآنجای داردوگنجینههای گرانبهاوکمیابدرآنقراردادهشدهاست. بهمنظورجلوگیری ازسرقتآرامگاه،دراتاقآرامگاه،تیرهای پنهانی زیادوجودداردکهاگرکسی بهاشیادستبزند،هدفتیرهاقرارخواهدگرفت. درسقفاتاقآرامگاه،مرواریدها،یاقوتهاوسنگهای قیمتی زیادی نصبشدهاستکهنشانگراجرامآسمانی است. درداخلاتاق،بدلی بهشکلجغرافیایی ساختهشدهکهروی آنجیوهریختهشدونشانهجریانرودخانههاودریاهااست. همچنیندراتاق "چراغهایی قرارداردکههمیشهروشناستوازروغننهنگبرای روشنایی استفادهمی کند. دراطرافاتاقمجسمههای سربازانواسبانبهشکلآرایشجنگی دیدهمی شود. تمامی طرحهای اینآرامگاهاعتباروعظمتامپراتور "چینشی هوان" رانشانمی دهد.
درسال210قبلازمیلاد،امپراتور "چینشی هوان" بهعلتابتلابهیکبیماریسختدر "پینتای" "شاجیو" (شهرپینشیاناستانههبیهکنونی) درگذشت. دوماهبعد،جسدوی به "شینیانگ" پایتختسلسله "چین" منتقلومراسمتدفینبرگزارشد. هنگامدفن "چینشی هوان" "هوگائو" پسرشکهبهپادشاهی رسید،فرماندادتمامی ندیمههای "چین" وکارگرانساختآرامگاههمراهجسد "چین" دفنشوند.
طبقدوکتابتاریخی "هانشو" و " شوی جینجوآرامگاهامپراتور "چینشی هوان" درسال206قبلازمیلادتوسط "شیانیو" ویران

/ 0 نظر / 37 بازدید